Wetgeving

Nieuwsbericht FAVV 21 mei 2014

Omzendbrief FAVV somt regels op voor ‘insectenvoedsel’

Het Voedselagentschap publiceert een omzendbrief om de voorschriften te verduidelijken die van toepassing zijn op het kweken en in de handel brengen van insecten. In afwachting dat de Europese regels juridisch verduidelijkt worden, is het toegestaan om insecten of voedingswaren op basis van insecten te verkopen voor humane consumptie. Als ingrediënt in veevoeder zijn insecten daarentegen niet toegelaten.

De EU onderwerpt nieuwe voedingsmiddelen of nieuwe voedselingrediënten aan een beoordeling. Voordat zij in de handel gebracht mogen worden, is er een Europese toelating nodig. Momenteel is het onduidelijk of insecten en bereidingen op basis van insecten (b.v. wormenpasta) onder het toepassingsgebied van de novel-food-verordening vallen.

De Europese Commissie heeft recent een nieuw voorstel voor de herziening van deze EU-verordening opgesteld. Alle soorten en vormen van insecten worden volgens dit ontwerp beschouwd als novel food, tenzij er bewijs kan geleverd worden dat ze voor 15 mei 1997 in significante mate door Europeanen geconsumeerd werden. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten met dit voorstel nog instemmen.

In afwachting van meer duidelijkheid op EU-niveau tolereert het Voedselagentschap tien insecten in het handelsverkeer, daarbij onder meer de huiskrekel, de meelworm en de rups van de zijdevlinder. Deze tolerantie geldt evenwel niet voor voedselingrediënten geïsoleerd uit insecten, zoals de zogenaamde proteïne-isolaten, die duidelijk binnen het toepassingsgebied van de novel-food-verordening vallen. Wie insecten in de handel wil brengen die niet opgesomd staan in het tabelletje in de omzendbrief, dient bij de FOD Volksgezondheid een dossier in te dienen met het oog op een Europese toelating.

Het wetenschappelijk comité van het FAVV gaat advies uitbrengen over de veiligheid van het gebruik van insecten in humane voeding. De houding die ons land aanneemt tegenover ‘insectenvoedsel’ zal afhangen van dit advies, van de publicatie van een nieuwe novel-food-verordening of een juridische verduidelijking van de huidige novel-food-verordening. Wie met het lijstje voorlopig toegelaten insecten aan de slag wil als kweker of handelaar, dient de algemene principes van de voedselveiligheid te respecteren: goede hygiënepraktijken, traceerbaarheid, meldingsplicht, etikettering, … en de implementatie van een autocontrolesysteem gebaseerd op de HACCP-principes.

Meer info: Belgie 2014-05-21_Omzendbriefinsecten_versie11